Artvin HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0532) 395 42 98

Dernek Tüzüğü

- +

 

ARTVİN İLİ

ARDANUÇ İLÇESİ

 KUTLU KÖYÜ

YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, KALKINDIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1- Artvin ili Ardanuç ilçesi Kutlu Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Kalkındırma ve Kültür Derneğidir.

Derneğin adı KUTLU-DER’ dir

Merkezi ANKARADIR

ŞUBESİ AÇILACAKTIR

DERNEĞİN AMACI:

Madde 2-  Artvin ili Ardanuç ilçesi Kutlu köyünü kalkındırmak, güzelleştirmek. Köyden Şehre göçü önlemek için Köyümüzde bulunan Petrik Isman Kalesi ve birçok tarihi zenginliklerimizin gün yüzüne çıkartmak, Restore ettirilerek yöre turizmine kazandırmak. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü yaşatmak. Yayla turizmini geliştirmek. Tüm bu amaçlara uygun çeşitli etkinlikler ve tanıtımlar yapmak.

Diğer İl ve İlçeler ile Ankara’nın diğer ilçelerinde mevzuata uygun şubeler temsilcilikler, lokaller ve kültürel tesisler açmak.

Dernek üyelerimizi bilgilendirmek, çalışmaları duyurmak, amaçlarını gerçekleştirmek için SMS ve Internet yolu ile Ankara’da ve diğer illerde hatta Ardanuç’ta yaşayan köylülerimiz ile dernek üyelerimiz arasında iletişim kurmalarını sağlamak.

Dernek üyelerimize sportif etkinlikler, yemekli toplantılar, piknik, yurtiçi geziler düzenleyerek köylerimizi Ankara’da yaşayan vatandaşlarımıza tanıtmak.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Madde 3-

Yöre turizmine katkıda bulunmak, kültür ve sanat zenginliklerini tanıtmak, yöreye ilişkin haberleri EMS ve Internet yolu ile hemşerilerimize duyurmak.

Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ile bilhassa gençlerin birbirleri ile tanışmalarını ve kaynaşmalarını beşeri münasebetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yemekli toplantılar ve piknikler düzenleyerek onların ülkemize yararlı olabilecek şekilde yetişmelerini sağlamak.

 

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak gerektiğinde derneğe gelir amacıyla buraları kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

Yardıma muhtaç hemşerilerimize maddi ve manevi yardımda bulunmak

Menkul ve gayrimenkul tasarrufunda bulunmak.

Köylerimizde festivaller, güreş, futbol ve buna benzer sportif faaliyetler ile el sergileri düzenlemek.

Köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devlet daireleri ile irtibata geçmek, sorunları çözmede öncülük etmek, ayrıca üyelerimizin de devlet daireleri ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak.

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulunduğu (reşit olmayan) çocuğunun ve sosyal güvencesi olmayan Anne ve Babasının vefatı halinde tüm masraflarının karşılanması ve doğal afetler karşısında maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Gençlerimizi alkol, kumar, uyuşturucu alışkanlığı ve buna benzer kötü alışkanlıklardan korumak.

Her türlü bağış ve yardımı kabul edip aidatlar toplamak.

Toplantı yeri olan dernek merkezini tatil günlerinde ve gerektiği zamanlarda dernek üyelerine açık bulundurmaktır.

Köylerimizde ve üyelerimizin yakınlarından okuma imkanı olmayan gençlere eğitim ve öğretimleri konusunda maddi ve manevi yardımda bulunmak, ihtiyaçlarını gidermek.

İlgili mevzuata uygun olarak yeni yayınları EMS ve Internet yolu ile üyelerine duyurmak.

Yönetim Kurulu kararı ile derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak her alanda federasyon kurabilir veya kurulmuş federasyonlara üye olabilir.

Dernek siyasetle uğraşmaz

Dernek kar amacı gütmez ve kar payı dağıtmaz.

DERNEK ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ŞARTLARI:

Madde 4-  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ilgili köylerde kaydı bulunan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernekçe hazırlanmış üye giriş formunu doldurup imzalamak suretiyle başvuru yapıp derneğe üye olabilirler. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içerisinde ret ya da kabul eder. Üyeliğe kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır.

Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kayıt edilir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Derneğin asil üyeleri derneğin kurucular ile müracaatları üzerinde yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir ve onur belgesiverilebilir. Fahri ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak

organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onursal belgesi olanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube

yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 5-  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir, üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri tamamlanır. Üyelikten ayrılma, üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 6-

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

Verilen görevlerden sürekli kaçmak

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarına uymamak

Derneği yetki almaksızın yükümlülük altına sokmak

Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içerisinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içerisinde ödemeyenler

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hiçbir hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 7- Derneğin organları şunlardır:

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetim Kurulu

A- GENEL KURUL

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 8- Dernek genel kurulu aşağıdaki hususları görüşerek genel kurulca karara bağlar.

Dernek organlarının seçilmesi

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 

Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Derneğin fesih edilmesi

Aynı ilde-ilçede veya diğer illerde-ilçelerde şubeler açmaya ve kapatmaya karar vermek.

Federasyon kurmaya veya kurulmuş olan federasyonlara üye olmaya ve üyelikten ayrılmaya karar verilmesi

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurul Derneğin diğer organlarını ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ VE ZAMANI:

Madde 9- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 10- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının bulunması halinde toplantı gerçekleşir.

 

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmaz ise ikinci toplantıda üyelerden üçte birinin katılması halinde toplantı gerçekleşir.

TOPLANTI YAPILIŞ USUL VE SAYISI

Madde 11-  Genel kurul toplantısına katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek olan üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri tarafından kontrol edilerek yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen belgeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine giremezler. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde dernek toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir divan başkanı, bir başkan vekili, iki katip üye seçilerek toplantı divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konularını görüşerek karara bağlar. Genel kurulda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesinde isimlerinin karşısına imza atmaları zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılı ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Genel kurul yalnızca gündeme alınan maddeleri görüşür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun kararları, toplantıya katılanların açık olarak oylanarak salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna devir teslim ve zimmet işlemleri yaparak teslim etmek zorundadır. Genel kurulun alacağı karara göre yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi açık veya gizli oyla gerçekleştirilir.

B- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12-  Yönetim kurulu 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca gizli veya açık oyla seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeyi belirlerler.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Derneğin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak bu yetkiyi kendi üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

Dernek defter kayıtlarını usulüne göre tutmak

 

Genel kurul kararlarını uygulamak ve gelecek döneme ait bütçeyi ayarlayarak genel kurula sunmak

Mevzuat ve tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun olarak faaliyet göstermek ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak yönetmelik ve genelge hazırlayarak genel kurula sunmak

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır-taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin-ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

Gerekli görülen yerler ile il veya ilçelerde şubeler veya temsilcilikler açılmasını sağlamak

Dernek adına TELECOM, ASKI, BED A.Ş, EGO gibi kurumlarla sözleşme yapmak veya sözleşmeleri iptal ettirmek

Her faaliyet yılı sonunda derneğin gelir- gider hesaplarına ilişkin, bilanço ve gelir gider tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu hazırlayarak toplanıldığında genel kurula sunmak

Bütçenin uygulamasını sağlamak

Yönetim kurulu ayda 1 (bir) kez mutat olarak toplanarak,görevlerine

ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkartılması hususlarında karar

vermek

Yönetim kurulu toplantı üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır

oluşu ile başlar ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmadan

üst üste 3 (üç) defa katılmayanın üyeliği düşer. Bu durum tutanakta

tespit edilir. Yönetim kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin

yerine yedeklerin genel kurulda aldığı oy sayısına göre sırası ile 3

(üç) gün içerisinde çağırması zorunludur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13- Yönetim kurulu başkanının görevleri aşağıda sıralanmıştır.

a- Yönetim kuruluna başkanlık etmek

b- Dernek adına diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak, açıklamada bulunmak, acil durumlarda yönetim kurulunun onayına sunmak

c- Dernek yazışmalarını ve işlemlerini birinci derecede imza etmek

d- Olağanüstü hallerde yönetim kurulunun onayını almadan daha sonra yönetim kurulunun onayına sunmak şartı ile 2000 (iki bin) TL ye kadar harcamada bulunmak

e- Derneği kamu, tüzel kişiler ve özel kişiler yanında adli yönden temsil etmek.

f- Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak

g- Diğer yönetim kurulu üyelerinin de yürütmekte olduğu işleri yakından takip etmek ve gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14- Başkan yardımcıları, derneğin çalışmalarının yürütülmesinde genel başkanın görevlerine yardımcı olurlar, başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini üstlenirler.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15- Başkandan sonra derneği ikinci derecede temsile yetkilidir. Dernek ile ilgili Internet konularını günceller, derneğin her türlü yazışmasını takip ve idare eder.

SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16-

Derneğin muhasebe işlerini yürütür

Mali dengeyi düzenler, kesin hesap ve bilançoyu yapar

Üyelik aidatları ve mali işleri idare etmekle görevli ve yetkilidir

Kendi görev ve yetkilerinin içindeki yazışmaları imzalar

Dernek mali defterinin düzenli tutulması, tanzim ve imza işlerinin yürütülmesi, mali yazışmaları idare etmek muhasebe işlerinin düzenli çalışmasını sağlamak

Derneğin parasını bankada açılacak olan dernek hesabına yatırmak ve takip etmek

Derneğin üye aidatlarını tahsil etmek, ödeme yapmayanlara ihtar çekmek

Dernek yönetim kurulunun yapacağı harcamaları ödemek

Toplanan aidatları 1 (bir) hafta içerisinde bankaya dernek hesabına yatırmak

C- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17- Denetim kurulu 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu kendi içerisinden bir başkan seçer. Denetim kurulu asil

 

üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin 3 (üç) içerisinde göreve çağırılması mecburidir.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdüreceği tüzükte belirtilen çalışma kuralları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini gelir gider hesapları ile defter ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup, tutulmadığını genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini ve denetleme sonuçlarını 6 (altı) aylık periyotlarla denetler. Denetim sonuçlarını denetim kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek bunları yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula

 

sunar. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır ayrıca mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Madde 18- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve

yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi formu ile yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliği ve il dernekler müdürlüğüne bildirilir. Derneğin organları ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler aynı usule tabiidir. Bu bildirime (dernekler yönetmeliği EK-3’te belirtilen) ‘‘genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri mülki idare amirliğine bildirilir’’

a- Divan başkanı, başkan yardımcısı ve katipler tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği

b- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerini yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış bir örneği eklenir.

c- Genel kurul sonuç bildirimleri dernek yönetim kurulu tarafından veya yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

Üye giriş ödentisi: Giriş ödentisi olarak her üyeden belirlenen aidat alınır.

Üye aidatı: Derneğe kayıtlı her üyeden aylık olarak 5 (beş) TL aidat alınır. (bu yıllık 60 TL dir). Ayrıca bu miktarları artırmaya veya düşürmeye genel kurul yetkilidir.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlardır.

Dernek tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

Yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

Dernekçe yapılacak albüm ve takvim gibi yayınlardan elde edilecek gelirler

Diğer gelirler

DERNEĞİN GELİR GİDER İŞLEMLERİ:

Madde 20- Dernek gelirleri alındı belgesi yani makbuzla tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili kişiler, tahsil ettikleri paraları 7 (yedi) gün içerisinde dernek saymanına teslim eder. Sayman tarafından derneğin banka hesabına yatırılır.

 

Dernek adına bankada açılmış olan hesaptan ihtiyaç anında kullanılacak paranın yönetim kurulundan biri başkan olmak şartı ile en az 2 (iki) kişinin imzası ile para çekilebilecektir. Yönetim kurulu bunu alacağı kararla belirtme yetkisine sahiptir. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEK GİDERLERİ:

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek ödemeleri vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenler. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak mal ve hizmet teslimleri ise ayni bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI:

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarda yapılamaz. Dernekler yasasının ilgili mevzuatı ve dernek tüzüğünün amir hükümlerine aykırı olamaz.

DERNEĞİN TUTMASI GEREKEN ZORUNLU DEFTERLER:

Madde 22-  Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur. Ayrıca tüm defterlerin notere tasdik ettirilmesi mecburidir.

TUTULACAK ZORUNLU DEFTERLER:

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerince imzalanır

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin, kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarları bu deftere de işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların kopyaları ayrı ayrı dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya dernekçe gönderilen evrakların çıktısı alınmak suretiyle de saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşları edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler, kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere ilenir. Her genel kuruldan önce demirbaşlar sayılır ve raporla tespit edilir. Genel kurula sunulur.

 

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Envanter Kayıt Defteri: Derneğin açılış tarihi ile sonraki her yıl sonunda çıkartılan envanter ve bilançonun gösterildiği defterdir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

Madde 23- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 24- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 25- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMİN EDİLECEĞİ:

Madde 26- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak. Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez                                                                                                        yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

DERNEK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 27- Dernek tüzük değişikliği ancak genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için genel kurul toplantı

Gündeminde yer alması gerekmektedir. Ayrıca genel kurula katılma hakkı

Bulunan genel kurul üyelerinin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve oylama açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

Madde 28- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (üçte iki) ‘sinin hazır bulunması gerekir.  İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak feshe ilişkin kararın her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurulca derneğin feshine karar verilince 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilirse derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için 3 (üç) kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneği mal, para ve hakların tasfiyesi işlemlerinin baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fasih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilebilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 29- Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda dernek Sayfa-11-

Kanunu ile Türk Medeni kanunu ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki

Hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 30- Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde 31- İlk genel kurulda dernek organları oluşturuluncaya kadar derneği temsil edecek ve dernek ile ilgili işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu

Üyelerinin tamamı  TC. Uyruklu olup aşağıda kimlikleri belirtilmiştir

AD SOYADI MESLEK ADRES TELEFON İMZA
İsmail ÖZTÜRK Memur Sanatoryum cad. Gülpazarı sok.12/1 K.ören / Ankara 381 56 50
Cengiz ÇELİK Hukukçu Kent  Merkezi   Yoliş  Sitesi  C 3/2 Batıkent/Ankara 251 42 70
Osman KETENCİ Memur 17324  Ada  BK2/2Blok  NO5/23Etap  Eryaman /Ankara 282 22  08
Yaşar KARAHAN Emekli 475. sok 18/14 Çukurambar/Balgat/Çankaya / Ankara 287 28 90
İzzet KAYA İşçi Cengizhan mah.32 sok No:35 Mamak / Ankara 391 14 28
 

Gürbüz DURMUŞ

Memur Kartaltepe Mah. 33 sok No:35  Mamak / ANKARA 364 29 06
Barış ÖZTÜRK Memur Gazeller cad.No:52/5 Keçiören/ ANKARA 380 10 65

 

Madde 32- ARTVİN İLİ ARDANUÇ İLÇESİ KUTLU KÖYÜ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA KALKINDIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ‘ 32 ana maddeden ibarettir. Ayrıca tüzüğün her sayfası 7 (yedi) kurucu üye tarafından imzalanmıştır.